Tag: Tag diễn-đàn-việt-nam-thời-khắc-việt

Diễn đàn Việt Nam - Thời khắc Việt sẽ diễn ra cuối tháng 5/2024

Diễn đàn Việt Nam: Thời khắc Việt là một sáng kiến không vì lợi nhuận do Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) xúc tiến và tổ chức với sự đồng hành của Công ty Le Bros và công ty dentsu Redder với niềm tin sâu sắc rằng người Việt Nam dù bất kể ở đâu - trong nước và trên khắp thế giới đều làm nên tâm hồn và trí tuệ Việt, sức mạnh và bản sắc dân tộc Việt Nam.
ĐỒNG HÀNH